Molt a prop teu la decoració al millor preu  
 
 
   


C/ Sants 45
08014 BARCELONA
Telf. 93 3322616

C/ Rocafort 100
08015 BARCELONA
Telf. 93 2890242

C/ Riego 22
08014 BARCELONA
Telf. 93 4316541

 
 

 

Protecció de dades de caràcter personal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT - WEB

Solanas Muebles i Decoració, S.L. informa als usuaris d'aquest servei web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Solanas Muebles i Decoració, SL informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquest web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l'esmentat fitxer.

La finalitat d'aquest fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa i comercial de l'empresa.

L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veraces. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en l'esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.
  
Als efectes de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l'usuari presta el seu consentiment per al'enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de Solanas Muebles i Decoració, SL a l'adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per al'accés als serveis prestats per Solanas Mobles i Decoració, SL oa qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment l'enviament de tals comunicacions mitjançant sol · licitud a través de canals específicament habilitats per a això. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Solanas Mobles i Decoració, SL, podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els que hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte.
  
Podeu dirigir-se a Solanas Muebles i Decoració, SL, domiciliat al C / Riego, 22 08015 - Barcelona o enviar un correu electrònic a solanasmobles_victor@hotmail.com, per tal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició.

Solanas Muebles i Decoració, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Solanas Muebles i Decoració, SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.